Бребурн Марири Ред
Созревание на неделю раньше стандарта